Spanish
עברית english

כחברה במשפחת העמים, מחויבת מדינת ישראל לכיבוד הוראות המשפט הבינלאומי.
בעקבות הפעולה שנקטה מדינת ישראל לאכיפתו של הסגר הימי המוטל על חופי רצועת עזה ביום 31 במאי 2010, הועלו טענות באשר להתאמת הפעולות שננקטו להוראות המשפט הבינלאומי. בעקבות טענות שונות שעלו בעיקר בדבר ההיבטים הבינלאומיים הנוגעים לפעולות שננקטו, מוצע להקים ועדה ציבורית בלתי תלויה, אשר תבדוק היבטים אלו.

במדינת ישראל מתקיים מנגנון מסודר ומובנה לבדיקה של טענות בדבר הפרות של דיני המלחמה.

נוכח טענות המועלות ביחס להתאמת המנגנון האמור להוראות המשפט הבינלאומי, מוצע כי הוועדה תבחן את השאלה אם מנגנון זה  תואם את חובותיה של מדינת ישראל לכללי המשפט הבינלאומי. (מתוך דברי ההסבר להחלטת הממשלה בדבר הקמת הוועדה)

נוכח ההיבטים הבינלאומיים הייחודיים של השאלות הנבחנות על ידי הוועדה מונו שני מומחים זרים, המשמשים כמשקיפים ואשר נוטלים חלק פעיל בכל עבודת הוועדה. 

חלק א חלק ב

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל